Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden Nederland onder nummer 08194139.
Indien u een bestelling plaatst bij KAARTJEVANKADUK verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden
.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer KAARTJEVANKADUK
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtranscaties
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16 – Privacy
Artikel 17 – Auteursrecht
Artikel 18 – Rechten van intellectuele eigendom
Artikel 19 – Toepasselijk recht

Artikel 1 – DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van ondernemer, genoemd KAARTJEVANKADUK die producten verkoopt met betrekking tot;
KAARTJEVANKADUK: het product van ondernemer Katja Kaduk met de naam KAARTJEVANKADUK;
Ondernemer: Eenmanszaak Katja Kaduk Illustraties (KvK-dossiernummer 08194139), statutair gevestigd te Zwolle;
Koper: de natuurlijke persoon – niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf -, met wie ondernemer een overeenkomst op afstand heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
Partij(en): ondernemer en de koper, dan wel een van hen, die een overeenkomst op afstand hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn;
Overeenkomst op afstand: het gezamenlijk besluit van partijen tot het aangaan van een overeenkomst waarbij ondernemer toezegt, onder toepasselijkheid van de voorwaarden, KAARTJEVANKADUK te leveren tegen een door koper te verrichten betaling, waarbij in het kader van een door ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand, zonder dat partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn;
Aanbod: ieder aanbod van ondernemer aan koper tot het aangaan van een overeenkomst op afstand;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Dag: Kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER 
Kaartjevankaduk 
Haarbeek 15, 8033 BH Zwolle
Telefoonnummer: +31619814709

E-mailadres: info@katjakaduk.nl
KvK-nummer: 08194139
BTW-identificatienummer: NL002424651B13

Artikel 3 – TOEPASSELIJKHEID
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer met betrekking tot de levering van KAARTJEVANKADUK en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Partijen.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de voorwaarden aan koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de voorwaarden bij ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van artikel 3.2 en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de voorwaarden langs elektronische weg aan koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden door ondernemer.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4  HET AANBOD
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van KAARTJEVANKADUK. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van KAARTJEVANKADUK. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de wijze waarop de overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst of afstand;
e. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
f. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de Techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
g. indien de overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor koper te raadplegen is;
h. de wijze waarop koper voor het sluiten van de overeenkomst of afstand van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst op afstand tot stand komt;
i. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst op afstand kan worden gesloten.

Artikel 5 – DE OVEREENKOMST
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door koper van het aanbod van ondernemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan koper de overeenkomst op afstand ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien koper elektronisch kan betalen, zal ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 Ondernemer kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst op afstand (toch) niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 Ondernemer zal bij KAARTJEVANKADUK aan koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van ondernemer waar koper met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4.3 van de voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst op afstand.
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
f. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a –  HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN
6a.1 Bij de aankoop van KAARTJEVANKADUK heeft koper de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van KAARTJEVANKADUK door of namens koper.
6a.2 Tijdens deze termijn zal koper zorgvuldig omgaan met KAARTJEVANKADUK en de verpakking. Hij zal KAARTJEVANKADUK slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij KAARTJEVANKADUK wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij KAARTJEVANKADUK met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ondernemer retourneren, conform de door ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b – HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN DIENSTEN 
6b.1 Bij levering van diensten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. 
6b.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de koper zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7   KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
7.1 Indien koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien koper een bedrag betaald heeft, zal ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 
8.1 Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
f. voor losse kranten en tijdschriften; 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken. 
8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9  DE PRIJS
9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van KAARTJEVANKADUK niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
9.2 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.3 Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.4 De in het aanbod van KAARTJEVANKADUK genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
10.1 Ondernemer staat er voor in dat KAARTJEVANKADUK voldoet aan de overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – LEVERING EN UITVOERING
11.1 Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van KAARTJEVANKADUK.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de voorwaarden is vermeld, zal ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk één (1) maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden, zonder dat koper daarbij recht heeft op enige schadevergoeding door ondernemer.
11.4 In geval van ontbinding op grond van artikel 10.3 zal ondernemer het bedrag dat koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – DUURTRANSACTIES 
12.1 De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
12.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de koper de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – BETALING
13.1 Voor zover niet eerder of later is overeengekomen, dienen de door koper verschuldigde bedragen aan ondernemer te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na bezorging van het KAARTJEVANKADUK.
13.2 Bij de verkoop van producten aan koper mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
13.3 Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ondernemer te melden.
13.4 In geval van wanbetaling van de koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
13.5 Betalingen kunnen uitsluitend plaatsvinden via bankoverschrijving of IDeal

Artikel 14 – KLACHTENREGELING
14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd. 
14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN 
15.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – PRIVACY
16.1 Door te bestellen op de internetsite van KAARTJEVANKADUK, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. KAARTJEVANKADUK geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de koper.

Artikel 17 – AUTEURSRECHT 
17.1 Op alle op de site van de ondernemer afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de ondernemer. Om deze reden is het tevens niet mogelijk producten zonder het logo van de ondernemer te bestellen. 

Artikel 18 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM 
18.1 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. 
18.2 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door de ondernemer aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie berusten bij de ondernemer, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
18.3 Indien en voor zover de ondernemer producten vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper ervoor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door de ondernemer in verband met deze aanspraken gemaakte kosten. 

Artikel 19 – TOEPASSELIJK RECHT 
19.1 Op elke overeenkomst tussen de ondernemer en de koper is Nederlands recht van toepassing, ook indien de koper woonplaats in het buitenland heeft. 
19.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

Zwolle, 22 oktober 2022